Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Ctibor Brančík, Exekutorský úřad Zlín se sídlem nám. 3. května 1569, 765 02 Otrokovice, IČ 06624146 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese sladek@jmorava.net, příp. telefonicky +420 603 774 491

Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;

 • zřizování exekutorského zástavního práva;

 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;

 • provádění autorizované konverze dokumentů;

 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;

 • doručování písemností;

 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;

 • sepisování exekutorských zápisů;

 • aj.

Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;

 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);

 • datum narození;

 • rodné číslo;

 • číslo účtu.

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;

 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);

 • datum narození;

 • rodné číslo;

 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou: ostatní účastníci exekučního řízení, zaměstnanci exekutorského úřadu a dodavatelé informačních systémů soudního exekutora

Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.