Naše služby

Náš exekutorský úřad je připraven poskytnout vám veškeré uvedené služby. V případě, že máte zájem o jejich využití, neváhejte nás kontaktovat.

Exekuční činnost

Hlavní činností soudního exekutora a nejčastěji využívanou službou je vymáhání povinnosti na základě pravomocného exekučního titulu. Může se jednat například o závazek k uhrazení dlužné částky nebo jiné plnění nepeněžité povahy. Časté je zejména vyklizení nemovité věci. Ve všech případech je možné v návrhu na nařízení exekuce požádat, aby byl vedením exekuce pověřen náš exekutorský úřad, a to bez ohledu na to, kde má povinný (dlužník) své bydliště nebo sídlo. Náklady spojené s exekučním řízením zpravidla hradí povinný v jeho průběhu k rukám soudního exekutora společně s vymáhanou povinností, jejich výše je stanovena v exekutorském tarifu (vyhl. č. 330/2001 Sb.).

Soudní exekutor vykonává exekuční činnost na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Právní pomoc

Jestliže se nevíte rady s tím, jak zahájit exekuční řízení, lze využít právních služeb našeho úřadu. Na osobní schůzce provedeme kontrolu, zda váš exekuční titul obsahuje všechny náležitosti a na jeho základě sepíšeme exekuční návrh. Služby právní pomoci jsou poskytovány na základě písemné smlouvy. Za tuto službu exekutor účtuje odměnu a náhradu hotových výdajů v souladu s advokátním tarifem (vyhláška č. 177/1996 Sb.). Jedná se o náklady exekuce, které jsou následně vymáhány v exekučním řízení.

Exekutorské zápisy

Máte-li zájem osvědčit průběh nějakého děje, či stav určité věci, lze se na soudního exekutora obrátit s žádostí o sepsání exekutorského zápisu. V takovém případě je exekutor povinen se osobně přesvědčit o skutečnostech nebo průběhu událostí, o nichž se zápis sepisuje. Exekutorský zápis po té může sloužit jako důkaz v řízení před soudem nebo jiným orgánem. Cena za provedení exekutorského zápisu se určuje podle ustanovení notářského tarifu (vyhl. č. 196/2001 Sb.).

Exekutorské úschovy

V souvislosti se soudním, exekučním nebo jiným řízením je soudní exekutor oprávněn přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci. Za přijetí úschovy je soudní exekutor oprávněn požadovat odměnu ve výši dle notářského tarifu (vyhl. č. 196/2001 Sb.).

Dražby

Soudní exekutor je oprávněn provádět dražbu movitých i nemovitých věcí na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné s věcí disponovat. Výše odměny soudního exekutora za provedení dražby se řídí zákonem o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.).

Jiná činnost

Soudní exekutor může dále provádět další činnosti z pověření soudu, zejména doručovat soudní písemnosti nebo činit úkony soudního vykonavatele.