Jak na vymáhání výživného?

Neplacení výživného je bohužel jedním z častých nešvarů dnešní doby. Oba rodiče mají povinnost podílet se na výživě svého dítěte. Zdaleka ne každý však tuto povinnost bere vážně. Vyhráno nemusí být ani po té, co výživné stanoví soud.

Soudní exekutor nebo policie?

Rodič, který o nezletilé dítě pečuje, má možnost obrátit se na soudního exekutora. Ten je oprávněn z majetku druhého rodiče – povinného – výživné vymoci. Tedy nařídit exekuci srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z bankovního účtu a podobně.

Policie ČR může stíhat povinného pro podezření ze spáchání skutkové podstaty trestného činu podle § 196 trestního zákoníku. To samo o sobě nezajistí, že bude výživné placeno, nicméně může se stát, že povinný bude motivován raději výživné nakonec uhradit, než aby měl záznam v rejstříku trestů.

Na koho se tedy obrátit? Doporučujeme zajít nejprve k soudnímu exekutorovi. V našem exekutorském úřadě s vámi rádi vaši situaci probereme, předběžně zhodnotíme, jaké jsou možnosti vymáhání výživného a případně se dohodneme na sepsání návrhu na nařízení exekuce. Potřebovat budete pouze rozsudek, kterým bylo výživné stanoveno. Náklady na právní služby, které vám poskytneme, se budou hradit z plnění vymoženého od povinného. Vše může být do půl hodiny hotové.

Po vydání pověření k vedení exekuce soudem můžeme začít zjišťovat podrobnosti o majetku povinného. Nebudeme-li úspěšní z důvodu, že povinný se skrývá, zatajuje svoje příjmy nebo cíleně nepracuje, je vhodné pokračovat podáním trestního oznámení na Policii ČR. Ta se totiž bude mimo jiné dotazovat, zda jste již výživné zkusili vymáhat v exekuci a zda byl soudní exekutor úspěšný.

Jak soudní exekutor postupuje?

Po zahájení exekuce povinného vyzveme, aby dluh na výživném uhradil, popřípadě aby také plnil každý měsíc soudem stanovené běžné výživné. Současně zjistíme zda a kde povinný pracuje, jestli má bankovní účet a další majetek. Povinný má možnost do 30 dnů od doručení výzvy začít plnit své povinnosti sám, aniž by muselo dojít k provedení exekuce postiženého majetku. Známe-li adresu, kde se povinný zdržuje, vyhledá ho náš vykonavatel. Můžeme také povinnému pozastavit řidičské oprávnění.

Výživné se vymáhá naším prostřednictvím a vymožené plnění vám pak zašleme dohodnutým způsobem.

Náhradní výživné

Pokud se nám nepodaří dohledat majetek povinného a ani Policie ČR nebude v pátrání po povinném úspěšná, stále to neznamená, že o výživné dítě přijde. Od 1. 7. 2021 poskytují úřady práce novou dávku sociální podpory, tzv. náhradní výživné. Zjednodušeně hradí po určitou dobu výživné za povinného stát. Jednou z podmínek přiznání nároku na dávku je, aby byla zahájena exekuce k jeho vymožení. Podrobnosti lze dohledat na webu úřadu práce.

Uvedené informace jsou samozřejmě pouze ilustrativní a obecné. Každý případ probíhá po svých vlastních spletitých kolejích. Za každých okolností je však vhodné s exekutorem spolupracovat a komunikovat i po zahájení exekuce. Často se například stává, že povinný pod hrozbou již zahájené exekuce začne hradit vymáhané výživné přímo k rukám druhého rodiče. I o takovém plnění by však měl mít soudní exekutor přehled, aby nedocházelo ke sporům s povinným o tom, kolik je ještě dlužen.

Staré sportovní auto ujíždí krajinou

Exekutor vám nejlépe pomůže, když nebudete otálet

Podobný příběh zná mnoho podnikatelů. Poskytujete své služby nebo dodáváte zboží, ale vaši zákazníci vám nezaplatí. Co s tím?

Není lehké rozlišit, kdy se jedná pouze o opomenutí a kdy naopak o problém s neseriozním zákazníkem, který je třeba rázně řešit. Nicméně pokud není na vaše upomínky reagováno, nikdo neodpovídá na telefony, nedodržuje sjednaný splátkový kalendář anebo se dokola vymlouvá, že už příští týden určitě něco zaplatí, měla by se u vás vždy rozsvítit varovná kontrolka. Dá se totiž předpokládat, že dotyčný dluží na více místech.

Každé zaváhání na vaší straně v této chvíli může vést k tomu, že vás ostatní věřitelé předběhnou a uspokojí své nároky z majetku dlužníka. Na vaši pohledávku tak již nic nezbude. „V praxi se totiž velmi často vyskytují případy oprávněných, kteří jednají liknavě. Jejich pohledávka vznikla již před několika lety, návrh na vydání platebního rozkazu byl podán až těsně před uplynutím promlčecí lhůty a následně ještě otáleli několik týdnů až měsíců s podáním návrhu na nařízení exekuce.“, říká soudní exekutor Mgr. Ctibor Brančík. V té době má však povinný může mít nařízeno několik dalších exekucí a šance, že se podaří z jeho majetku uspokojit další nárok, se snižuje. V exekuci totiž ve většině případů platí pořekadlo: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“

Proto je lepší neváhat a opatřit si co nejdříve exekuční titul (např. podáním návrhu na platební rozkaz). A pokud ani po jeho vydání váš dlužník nesplní to, k čemu se zavázal, neváhejte a využijte služeb soudního exekutora. Zvýšíte tak své šance na to, že se pohledávku podaří vymoci.

Pokud však máte po přečtení tohoto textu pocit, že jste něco zameškali a vymáhání tedy určitě nemá cenu, nevzdávejte se. Raději se vydejte k nám na exekutorský úřad. Na váš případ se podíváme a prověříme, zda je naděje na to, že se podaří něco vymoci. Poskytneme vám krátkou nezávaznou konzultaci, na základě níž se můžete rozhodnout o dalším postupu.