Pro dlužníky

Chci uhradit svůj dluh. Jak mám postupovat?

Uhradit vymáhaný dluh lze následujícími způsoby:

  • Bankovním příkazem;
  • Složením hotovosti na pokladně banky;
  • Poštovní poukázkou;
  • Složením hotovosti na pokladně soudního exekutora;

Bankovní spojení: 282452338/0300, ČSOB, a. s., jako variabilní symbol použijte číslo ve tvaru 01XXXXRRRR (kde XXXX je pořadové číslo exekuce, RRRR je rok zahájení ex. řízení, tedy např. sp. zn. 215 EX 333/18 -> VS = 0103332018), pro snazší dohledání můžete jako specifický symbol použít své rodné číslo.

Údaje pro zahraniční platby: IBAN CZ60 0300 0000 0002 8245 2338, SWIFT CEKOCZPP

Upozorňujeme, že po té, co byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, nelze se vyhnout placení nákladů exekuce úhradou dlužné částky přímo oprávněnému.

Obdržel jsem z exekutorského úřadu písemnosti, co mám dělat?

  1. Pečlivě si přečtěte celou písemnost, která vám byla doručena.
  2. Není-li vám ani po přečtení písemností zřejmé, co máte dělat, kontaktuje exekutorský úřad. Nezapomeňte uvést spisovou značku, kterou na písemnosti najdete.
  3. Pokuste se najít řešení, které povede k úhradě dlužné částky v co nejkratší době.
  4. Bydlíte-li na jiné adrese, než kam vám bylo soudním exekutorem doručováno, sdělte mu, kam si přejete, aby vám byly doručovány písemnosti. V opačném případě vám může být doručována tzv. fikcí, aniž byste měl(a) možnost seznámit se s obsahem písemností.

Kde si mohu vyzvednout zajištěné movité věci?

V řízeních zahájených do 31. 12. 2012 platí, že movité věci, které byly dodatečně vyškrtnuty ze soupisu, si lze vyzvednout po předchozí domluvě s vykonavatelem ve skladu soudního exekutora.

V řízeních zahájených po 1. 1. 2013 platí, že movité věci, které byly dodatečně vyškrtnuty ze soupisu budou po předchozí domluvě s vykonavatelem předány v místě zajištění, popřípadě na jiném místě dle dohody.

Movité věci, zajištěné v rámci exekuce, která zanikla zaplacením, si může povinný vyzvednout vždy po předchozí telefonické dohodě s příslušným vykonavatelem, který jejich zajištění provedl.

Movité věci se vydávají ze skladu na adrese Moravská Nová ves, Dolní 228, případně v sídle exekutorského úřadu.

Jaké náklady jsou spojené s exekucí?

Kromě úhrady samotné vymáhané pohledávky a jejího příslušenství máte povinnost uhradit také náklady exekuce oprávněného a exekutora. Náklady oprávněného tvoří především náklady právního zastoupení, byl-li zastoupen advokátem, případně náhrada hotových výdajů spojených s nalézacím a exekučním řízení. Náklady exekuce exekutora pak sestávají z odměny exekutora a náhrady hotových výdajů. Jejich výše se řídí vyhl. č. 330/2001 Sb., exekutorský tarif.