Jak na vymáhání výživného?

Neplacení výživného je bohužel jedním z častých nešvarů dnešní doby. Oba rodiče mají povinnost podílet se na výživě svého dítěte. Zdaleka ne každý však tuto povinnost bere vážně. Vyhráno nemusí být ani po té, co výživné stanoví soud.

Soudní exekutor nebo policie?

Rodič, který o nezletilé dítě pečuje, má možnost obrátit se na soudního exekutora. Ten je oprávněn z majetku druhého rodiče – povinného – výživné vymoci. Tedy nařídit exekuci srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z bankovního účtu a podobně.

Policie ČR může stíhat povinného pro podezření ze spáchání skutkové podstaty trestného činu podle § 196 trestního zákoníku. To samo o sobě nezajistí, že bude výživné placeno, nicméně může se stát, že povinný bude motivován raději výživné nakonec uhradit, než aby měl záznam v rejstříku trestů.

Na koho se tedy obrátit? Doporučujeme zajít nejprve k soudnímu exekutorovi. V našem exekutorském úřadě s vámi rádi vaši situaci probereme, předběžně zhodnotíme, jaké jsou možnosti vymáhání výživného a případně se dohodneme na sepsání návrhu na nařízení exekuce. Potřebovat budete pouze rozsudek, kterým bylo výživné stanoveno. Náklady na právní služby, které vám poskytneme, se budou hradit z plnění vymoženého od povinného. Vše může být do půl hodiny hotové.

Po vydání pověření k vedení exekuce soudem můžeme začít zjišťovat podrobnosti o majetku povinného. Nebudeme-li úspěšní z důvodu, že povinný se skrývá, zatajuje svoje příjmy nebo cíleně nepracuje, je vhodné pokračovat podáním trestního oznámení na Policii ČR. Ta se totiž bude mimo jiné dotazovat, zda jste již výživné zkusili vymáhat v exekuci a zda byl soudní exekutor úspěšný.

Jak soudní exekutor postupuje?

Po zahájení exekuce povinného vyzveme, aby dluh na výživném uhradil, popřípadě aby také plnil každý měsíc soudem stanovené běžné výživné. Současně zjistíme zda a kde povinný pracuje, jestli má bankovní účet a další majetek. Povinný má možnost do 30 dnů od doručení výzvy začít plnit své povinnosti sám, aniž by muselo dojít k provedení exekuce postiženého majetku. Známe-li adresu, kde se povinný zdržuje, vyhledá ho náš vykonavatel. Můžeme také povinnému pozastavit řidičské oprávnění.

Výživné se vymáhá naším prostřednictvím a vymožené plnění vám pak zašleme dohodnutým způsobem.

Náhradní výživné

Pokud se nám nepodaří dohledat majetek povinného a ani Policie ČR nebude v pátrání po povinném úspěšná, stále to neznamená, že o výživné dítě přijde. Od 1. 7. 2021 poskytují úřady práce novou dávku sociální podpory, tzv. náhradní výživné. Zjednodušeně hradí po určitou dobu výživné za povinného stát. Jednou z podmínek přiznání nároku na dávku je, aby byla zahájena exekuce k jeho vymožení. Podrobnosti lze dohledat na webu úřadu práce.

Uvedené informace jsou samozřejmě pouze ilustrativní a obecné. Každý případ probíhá po svých vlastních spletitých kolejích. Za každých okolností je však vhodné s exekutorem spolupracovat a komunikovat i po zahájení exekuce. Často se například stává, že povinný pod hrozbou již zahájené exekuce začne hradit vymáhané výživné přímo k rukám druhého rodiče. I o takovém plnění by však měl mít soudní exekutor přehled, aby nedocházelo ke sporům s povinným o tom, kolik je ještě dlužen.